Arvot, toimintamenetelmä ja yrittäjyyskasvatus

Nuorisotyömme perustana ovat neljä arvoamme, tekemällä oppimisen toimintamenetelmä sekä yrittäjyyskasvatus, jota toteutamme Kolme askelta työelämään -mallin mukaisesti.

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Haluamme, että lapset ja nuoret pystyvät näkemään laajasti muutoksiin sisältyviä mahdollisuuksia ja osaavat hyödyntää niitä oman työuransa ja elämänsä rakentamisessa joustavalla tavalla. 

4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. 

Arvot ovat toimintamme perusta 

Toimintamme perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat neljä arvoamme: Hands, Head, Heart ja Health. Arvot yhdistävät 4H-järjestöjä ympäri maailman. Ne sisältävät ajatuksen lapsen ja nuoren ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. 

Head – Harkinta: Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia. 

Hands – Harjaannus: Harjoittelemme käytännön taitoja ja kädentaitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia. 

Heart – Hyvyys: Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia. 

Health – Hyvinvointi: Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa. 

4H:n toimintamenetelmä on tekemällä oppiminen 

Toimintamenetelmämme perustuu kasvatusfilosofi John Deweyn tekemällä oppimisen teoriaan (engl. Learning by doing). Deweyn mukaan oppiminen tapahtuu parhaiten ratkaisemalla oppijalle itselleen tärkeitä ongelmia. Oppijalla itsellään on tärkeä rooli tiedonrakentajana. 

Tekemällä oppimisessa tärkeää on lapsen ja nuoren oma kokemus ja yhteisöllisyys. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien. 4H tarjoaa lapsille ja nuorille saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia aikuisia. 

Deweyn tekemällä oppimisen lisäksi 4H:n toimintamenetelmä sisältää piirteitä kokemuksellisesta oppimisesta, jonka keskeinen teoreetikko on David A. Kolb (1984).

Kuvaamme 4H:n tekemällä oppimista kehällä, joka perustuu Deweyn ja Kolbin ajatteluun.

  • Tee: Lapsi tai nuori kokeilee jotakin asiaa.
  • Oivalla: Lapsi tai nuori reflektoi eli pohtii oppimistaan. Reflektointi on edellytys tekemisen kautta oppimiselle.
  • Kehitä: Lapsi tai nuori kehittää tai suunnittelee jotakin sekä havaitsee uusia mahdollisuuksia. Hän osaa käsitteellistää eli kertoa myös muille oppimastaan asiasta.

Kolme askelta työelämään – yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli 

Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme tärkeä asema 4H-järjestön perustamisesta lähtien. Siihen liittyen 4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä ”Kolme askelta työelämään”. Malli sisältää 4H-toiminnan avaintuotteet: ryhmätoiminta, 4H-akatemia, työpaikka ja 4H-yritys. 
 
1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja 

4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. Sen aihepiirit ovat keskeisiä kaikissa Kolme askelta työelämään -mallin vaiheissa. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. 
 
2. 4H-akatemia – työelämätaitoja 

4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13–28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. Akatemia on: 
– hyödyllisiä työelämätaitoja, 
– yrittäjyyttä, 
– kansainvälisyyttä, 
– omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, 
– vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista. 
 
3. Työpaikka ja 4H-yritys – ensimmäisiä työkokemuksia 

4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.