Lisää 4H:n yrittäjyyskasvatuksesta

Yrittäjyyskasvatus tarkoittaa tekemällä oppimisen toteutumista kaikissa 4H:n toiminnoissa. Lisäksi se tarkoittaa yrittäjyydestä ja yrittäjäksi oppimista aidoissa tilanteissa omien kokemusten kautta.

4H-järjestön perustehtävä on työ- ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. 4H-toiminnan tavoitteena on tukea:

 • nuorten omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä,
 • käytännön taitojen omaksumista,
 • oman elämän hallintaa ja hyvinvointia.

4H-toiminta on kerhojen, kurssien ja muiden tapahtumien sekä yksilöllisten yritys- ja harrastustehtävien avulla toteutettavaa nuorison työ- ja yrittäjyyskasvatusta.

Oppimiskäsityksemme 

4H-järjestön yrittäjyyskasvatuksen oppimiskäsitys on sosiokonstruktivistinen. Tällä tarkoitamme, että oppija on itse oman oppimisensa rakentaja, oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yhdessä muiden ihmisten kanssa. 

Yrittäjyyskasvatus toteutuu 4H-toiminnassa, kun lapset ja nuoret:

 • ideoivat ja suunnittelevat 
 • valitsevat toteutettavat ideat 
 • toimivat yhteistyössä 
 • oppivat aidoissa ympäristöissä itse tehden 
 • pohtivat oppimistaan 
 • saavat aikaa ja tukea aikuisilta. 

4H kehittää nuorten yrittäjämäisiä valmiuksia 

Yrittäjämäiset valmiudet ovat perusosaamista, joka ei vanhene muuttuvassa maailmassa. Perusosaaminen on sellaista, joka on siirrettävissä tilanteesta toiseen. 

4H-toiminnassa kehittyvät erityisesti seuraavat yrittäjämäiset valmiudet: 

 • omien vahvuuksien hyödyntäminen 
 • aloitteellisuus 
 • kyky muuttaa ideat toiminnaksi 
 • luovuus 
 • vastuun ottaminen 
 • eettinen ja kestävä ajattelu 
 • kokemuksesta oppiminen 
 • yhteistyössä toiminen 
 • taloudellinen ajattelu 

Yrittäjämäiset valmiudet kehittyvät 4H:n toiminnassa kerhoista koulutuksiin, työpaikkaan ja 4H-yritykseen.