4H-kasvatusajattelu perustuu tekemällä oppimisen käytännönläheiseen pedagogiikkaan. 4H-järjestön kasvatusajattelun perustana on yhdysvaltalaisen filosofin, kasvatusteoreetikko John Deweyn (1859–1942) ”learning by doing”.

Deweyn kasvatusajattelussa korostuu tekemällä oppiminen, jonka keskeisiä piirteitä ovat toiminnan tarkoitus, aidot tilanteet ja ympäristöt. Oppiminen perustuu siis aikaisemmin koettuun ja opittuun ja koettu muodostuu vuorovaikutuksessa oppimiseen käytetyn aineiston ja muiden ihmisten kanssa.

Tekemällä oppimisen pedagogiikkaa syventää David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli (1984). Oppiminen nähdään prosessina, jossa tekemällä oppimisen ja omakohtaisten kokemusten pohjalta tehdään havaintoja ja muodostetaan uusia käsitteitä. Oppimisprosessia voidaan pitää onnistuneena, kun siinä käydään läpi Kolbin kehän kaikki neljä eri vaihetta: toiminta, arviointi, johtopäätökset sekä uuden kokeilun suunnittelu ja toteutus.