4H-järjestön yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus 4H-toiminnassa on kokonaisvaltaista. Tekemällä oppiminen toteutuu kaikissa toiminnoissamme. Yrittäjyydestä ja yrittäjäksi opitaan aidoissa tilanteissa omien kokemusten kautta.

4H-toiminta on työ- ja yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyskasvatus-käsitteellä tarkoitamme kaikkea järjestön toteuttamaa työ- ja yrittäjyyskasvatusta.

4H-järjestön yrittäjyyskasvatuksen oppimiskäsitys on sosiokonstruktivistinen. Sosiokonstruktivismi on kasvatustieteen käsite, joka painottaa sitä, että oppija on itse oman oppimisensa rakentaja ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Yrittäjyyskasvatus toteutuu 4H-toiminnassa, kun lapset ja nuoret

 • ideoivat, suunnittelevat ja ponnistelevat
 • valitsevat toteutettavat ideat
 • toimivat yhteistyössä
 • oppivat aidoissa ympäristöissä itse tehden
 • pohtivat oppimistaan
 • saavat aikaa ja tukea aikuisilta.

Tekemällä oppiminen: tee, oivalla, kehitä

4H:n toimintamenetelmänä on tekemällä oppiminen. Se perustuu kasvatusfilosofi John Deweyn (1859–1952) tekemällä oppimisen teoriaan (Learning by doing). Deweyn mukaan oppiminen tapahtuu parhaiten ratkaisemalla oppijalle itselleen tärkeitä ongelmia. Oppijalla itsellään on tärkeä rooli tiedonrakentajana.

Tekemällä oppimisen lisäksi 4H:n toimintamenetelmä sisältää piirteitä kokemuksellisesta oppimisesta, jonka keskeinen teoreetikko on David A. Kolb (1984).

Kuvaamme 4H:n tekemällä oppimista kehällä, joka perustuu Deweyn ja Kolbin ajatteluun.

 • Tee: Lapsi/nuori kokeilee jotakin asiaa.
 • Oivalla: Lapsi/nuori reflektoi eli pohtii oppimistaan. Reflektointi on edellytys tekemisen kautta oppimiselle.
 • Kehitä: Lapsi/nuori kehittää tai suunnittelee jotakin sekä havaitsee uusia mahdollisuuksia. Hän osaa käsitteellistää eli kertoa myös muille oppimastaan asiasta.

Yrittäjämäisiä valmiuksia tarvitaan aina

Yrittäjämäiset valmiudet ovat perusosaamista, joka ei vanhene muuttuvassa maailmassa. Perusosaaminen on sellaista, joka on siirrettävissä tilanteesta toiseen.

4H-toiminnassa kehittyvät erityisesti seuraavat yrittäjämäiset valmiudet.

 • Omien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Aloitteellisuus
 • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
 • Luovuus
 • Vastuun ottaminen
 • Eettinen ja kestävä ajattelu
 • Kokemuksesta oppiminen
 • Yhteistyössä toiminen
 • Taloudellinen ajattelu

Käytännössä yrittäjämäiset valmiudet kehittyvät 4H-harrastuksessa Kolme askelta työelämään -mallin mukaisissa oppimisympäristöissä.

Kolme askelta työelämään -malli toteutuu lasten ja nuorten parissa

Toteutamme 4H:ssa yrittäjyyskasvatusta Kolme askelta työelämään -mallimme mukaisesti. Malli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat

 1. 4H-kerho
 2. 4H-akatemia
 3. 4H-työpaikka ja 4H-yritys.

Kolme askelta työelämään -malli kuvaa oppimisympäristöjä, joita 4H-toiminnassa on. Oppimista tapahtuu osallistumalla 4H-kerhoihin, leireille ja koulutuksiin, tekemällä TOP-tehtäviä, työtehtävissä, toimimalla 4H-yrittäjänä, ohjaajana tai projekteissa.