Arvot ja kasvatusajattelu

4H:n nimi tulee neljästä H-kirjaimella alkavasta arvostamme. Nämä arvot ja kasvatusajattelumme ohjaavat 4H-järjestön toimintaa.

Suomen 4H on osa kansainvälistä 4H-toimijoiden verkostoa. Toimintaamme ohjaavat arvot, jotka yhdistävät 4H-järjestöjä ympäri maailman: Head, Hands, Heart ja Health. Arvot ovat kaiken toimintamme perusta.

Arvot ohjaavat, yhdistävät ja näkyvät

Arvoihimme sisältyvät neljä H-kirjainta sisältävät ajatuksen lapsen ja nuoren ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja sitä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista.

 • Head – Harkinta
  Kehitän jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluani. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen.
 • Hands – Harjaannus
  Harjoittelen monipuolisesti erilaisia taitoja. Olen yritteliäs ja aktiivinen. Arvostan omaa ja toisten työtä.
 • Heart – Hyvyys
  Kunnioitan ihmisiä ja luontoa. Pidän huolta itsestäni ja toisista ihmisistä. Suhtaudun yhdenvertaisesti ja vastuullisesti ympärilläni oleviin ihmisiin, ilmiöihin ja asioihin. Teen aktiivisesti yhteistyötä.
 • Health – Hyvinvointi
  Huolehdin omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista. Olen valmis konkreettisiin, hyviin tekoihin lähellä ja kaukana.

Toimintamme koostuu tekemällä oppimisesta, yrittäjyyskasvatuksesta ja kasvatuslupauksesta

Toimintamenetelmämme, tekemällä oppiminen, perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofi John Deweyn teoriaan, jonka mukaan keskeisiä asioita lapsen ja nuoren oppimisessa ovat muun muassa oma kokemus ja yhteisöllisyys. 4H:ssa lapsi ja nuori saa tehdä ja oppia asioita aidoissa ympäristöissä itse toimien. 4H:ssa lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia aikuisia. Tekemällä oppimisen lisäksi kasvatusajattelumme sisältää piirteitä kokemuksellisesta oppimisesta, jonka keskeinen teoreetikko on David A. Kolb.

Yrittäjyyskasvatuksella on ollut 4H:ssa tärkeä asema järjestön perustamisesta lähtien. 4H:lla on oma yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Kolme askelta työelämään. Kolme askelta työelämään -malli kuvaa oppimisympäristöjä, joita 4H-toiminnassa on. 4H-toiminnassa lapset ja nuoret saavat monipuolisia yrittäjämäisiä valmiuksia.

Kasvatuslupauksessamme lupaamme tukea lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja yritteliäiksi. Kannustamme kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.