4H:n strategia 2017 – 2019 painottuu lasten ja nuorten kansalais- ja yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi kehitämme vapaaehtoistoimintaamme.

Muuttuvan maailman haasteisiin vastaamme vahvistamalla toimintaamme eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen mahdollistajana. Kehitämme ja toteutamme viestintää, jonka ytimessä ovat lapset ja nuoret.

4H tekee ennaltaehkäisevää lapsi- ja nuorisotyötä

Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa lapsista ja nuorista kasvaa itsetuntoisia aikuisia, joilla on monipuoliset valmiudet toimia ja selviytyä muuttuvassa maailmassa. 4H-laiset tuntevat omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. He saavat yrittäjyysvalmiuksia ja kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettisia hyviä tekoja. Haluamme, että lapset ja nuoret ovat omalta osaltaan mukana rakentamassa parempaa maailmaa.

Kestävä elämäntapa näkyy kaikessa toiminnassamme, erityisen tärkeitä teemoja meille ovat ruoka, metsä, luonto ja ympäristö sekä käden taidot. Haluamme olla mukana rakentamassa mahdollisuuksia eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle Suomessa ja kansainvälisesti. Suvaitsevaisuus on meille tärkeä arvo.

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestön kansainväliset arvot Hands, Head, Heart ja Health sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen menetelmä. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.

Kohti vuotta 2019

  • Lasten ja nuorten itse suunnittelema ja toteuttama toiminta vahvistuu. 4H-laisten tekemät hyvät teot lähellä ja kaukana kertovat kasvusta aktiiviseen kansalaisuuteen.
  • Jatkamme pitkäjänteistä työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa, joka on osa kaikkien 4H-yhdistysten toimintaa. Olemme nuorten yrittäjyyskasvatuksen tunnettu ja vahva osaaja, hyvä ja luotettava kumppani kunnille, kouluille, elinkeinoelämälle ja muille järjestöille.
  • 4H-harrastus jatkuu verkossa muun muassa TOP-tehtäväpankin kautta. Ruoka, metsä, luonto ja käden taidot ovat tärkeitä teemoja kerhoissa, nuorten työllistämisessä ja yritystoiminnassa. Näiden teemojen kautta olemme vahvasti mukana tuomassa nuorisonäkökulmaa ja vastaamassa ajankohtaisiin haasteisiin bio- ja kiertotalouteen liittyen.
  • Vapaaehtoisten ja perheiden rooli 4H-toiminnassa vahvistuu. Vapaaehtoiset ovat mukana tekemässä työtä lasten ja nuorten hyväksi kerhojen ja leirien ohjaajina, nuorten valmentajina, yritysohjaajina sekä isäntäperheinä. Toivotamme tervetulleeksi kaikki vapaaehtoiset, jotka haluavat olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta lapsille ja nuorille. Tarjoamme kiinnostavia osallistumisen vaihtoehtoja.
  • Toteutamme vaikuttavaa ja monikanavaista viestintää siten, että 4H-toiminta näkyy laajasti eri kanavissa. Mukana viestimässä ovat nuoret, vapaaehtoiset ja toimihenkilöt. Kehitämme viestintäämme ja kehitymme viestijöinä.
  • Kannustamme nuoria toimimaan kansainvälisissä verkostoissa ja vahvistamme kansainvälistä toimintaa hanketoiminnan avulla.