Tutkimustulos: Tekemällä oppii parhaiten – vapaa-ajan yrittäjyys vahvistaa merkittävästi nuorten yrittäjyysvalmiuksia 

LUT-yliopisto tutki 4H-yrittäjyyttä laajan aineiston pohjalta. Ainutlaatuinen tutkimus vahvistaa käsitystä harrastusten merkityksestä nuorten yrittäjyyspotentiaalin kehittymisessä. Tutkimuksen mukaan 4H-järjestön nuoria vapaa-ajan yrittäjyyteen ohjaava prosessi tukee heitä oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. 4H-yrittäjät myös kasvattavat kuntien elinvoimaa tuottamalla paikallisia palveluita.

Tuoreen LUT-tutkimuksen mukaan vapaa-ajalla tapahtuva 4H-yrittäjyys kasvattaa merkittävästi nuorten yrittäjyysvalmiuksia. Vuonna 2023 Suomessa toimi yli 2 300 nuorta 4H-yrittäjää. He tekivät yhteensä 3,76 miljoonan euron liikevaihdon.

Nuorten yrittäjyys ilmiönä on vahvistunut suomalaisessa yhteiskunnassa, ja nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt. Tämän vahvistavat muun muassa valtakunnallinen Ysimittari-tutkimus sekä nuorisojärjestö 4H:n toimintatilastot.  

Vapaa-ajalla yritystoimintaansa toteuttavien 4H-yrittäjiä oli 2 300 vuonna 2023 ja yritysten liikevaihto oli ennätykselliset 3,76 miljoonaa euroa. Vuosien 2019–2024 välillä 4H-yrittäjien määrä on kasvanut 900 nuorella eli yli 60 %. 

Tuoreen LUT-tutkimuksen mukaan 4H:n toimintamallissa nuoren omaan ideaan ja motivaatioon pohjautuva prosessi tukee nuoria oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti. 4H-yrittäjän minäpystyvyyden kokemus on korkea ja taloustaidot sekä kyky kaupallistaa idea ovat vahvat, mikä edistää yrittäjyyspotentiaalin kehittymistä.  

Valtaosa nuorista vapaa-ajan 4H-yrittäjistä on poikkeuksellisesti tyttöjä 

Ysimittari-tutkimus on osoittanut, että säännöllinen harrastus vaikuttaa nuoren kokemukseen omasta yrittäjyyspotentiaalistaan (LUT 2022). Kunnissa laajasti toimiva 4H on merkittävin harrastamiseen perustuvan vapaa-ajan yrittäjyyden toteuttaja Suomessa.  

Tutkimuksesta selvisi, että 4H-yrittäjistä 55 prosenttia on tyttöjä, joka poikkeaa aikuisista yrittäjistä, joista valtaosa on miehiä. Kuvassa Vuoden 4H-yrittäjä -kilpailun 2023 nuorempien sarjan voittaja Mandi Koskela, joka teki tankotanssiharrastuksestaan 4H-yrityksen.

LUT-yliopiston 4H-yrittäjyyteen ja kuntien elinvoimaan pureutuvassa tutkimuksessa (2023–2025) on lähdetty selvittämään, voiko nuorten vapaa-ajan yrittäjyydellä olla konkreettista merkitystä kunnan elinvoiman vahvistamisessa ja miten vapaa-ajan yrittäjyys vaikuttaa nuoren yrittäjyyspotentiaaliin ja -kompetenssiin. Nuorten vapaa-ajan toiminnan vaikutusta kuntien elinvoimaan ei ole aiemmin selvitetty. 

“Nuorten vapaa-ajalla toteuttama yrittäjyys saa aikaan positiivisia vaikutuksia, ja tutkimus tuo nämä näkyviin. Paitsi että yrittäjyys luo aktiivisuutta kuntaan, nuoret täydentävät merkittävällä tavalla kuntien palveluverkkoa”, LUT:in tutkija Anu Raappana valottaa tuloksia. 

Tutkimuksessa on käytetty laadullisena aineistona 135 4H-yrittäjän liiketoimintasuunnitelmia, toimintakertomuksia ja talousraportteja vuosilta 2021–22.  Määrällisenä aineistona (3 708 nuorta 4H-yrittäjää, 13–28-vuotiaita) tutkittiin dataa, josta selvisi 4H-yrittäjien ikäjakauma, toimialat, 4H-yritysten määrä sekä liikevaihto maakunnittain ja yrittäjien sukupuolijakauma. 

Määrällisestä analyysistä selvisi, että valtaosa 4H-yrittäjistä on 15–17-vuotiaita ja eniten 4H-yrityksiä toimii Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnissa. 4H-yrittäjistä 55 prosenttia on tyttöjä. 4H-yrittäjyyden kohdalla sukupuolijakauma poikkeaa aikuisista yrittäjistä, joista valtaosa on miehiä. Suosituimmat työalat 4H-yrityksille ovat muun muassa piha ja puutarha, kädentaidot, kokkaus ja leivonta, myynti ja asiakaspalvelu sekä siivous ja kodinhoito. 

4H-yrittäjyydessä vahvistuvat kaikki yrittäjyyskompetenssin osa-alueet 

Laadullisen eli yrittäjyysvalmiuksiin (EntreComp Framework) keskittyvän analyysin alustavat tulokset vahvistavat käsitystä harrastusten merkityksestä yrittäjyyspotentiaalin kehittymiseen (Raappana & Pihkala 2023*). 4H-yrittäjänä toimivien nuorten minäpystyvyyden kokemus on korkea, taloustaidot vahvat ja kyky kaupallistaa idea on vahva. Lisäksi 4H-toiminta kehittää edelleen nuoren valmiuksia.  

Kaikki EntreComp Frameworkin** yrittäjyyskompetenssin eli kyvykkyyden osa-alueet ovat olemassa 4H-yrittäjällä ja ne kehittyvät edelleen. Nuori tunnistaa taidot, tiedot ja asenteen ja pystyy analysoimaan itse, mitä pitää kehittää. LUT:in tutkimuksesta selviää myös, että 4H-järjestön yrittäjyyttä ohjaava prosessi tukee nuoria juuri oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla.  

Tutkimusanalyysistä selviää lisäksi, että 4H-harrastus tukee nuoren aktiivista vapaa-aikaa ja mahdollistaa omaehtoisen ja omaan sisäiseen motivaatioon pohjautuvan yrittäjyyden. Vapaa-ajalla tapahtuva 4H-yrittäjyys on lähtöisin nuoren omista taidoista, ideoista ja haluista.  

“Juuri omaehtoisuuden ansioista nuori on motivoitunut ratkaisemaan eteen tulevia tilanteita ja oppimaan niistä. Kokeileminen ja onnistuminen kehittävät yrittäjyyspotentiaalia, uskoa omaan osaamiseen ja positiivista asennetta yrittäjyyteen”, Raappana tiivistää. 

Nuorten yrittäjyydellä iso merkitys kunnan elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamisessa 

Kunta on 185 paikallisen 4H-yhdistyksen tärkein kumppani. Kunnat tukevat merkittävällä tavalla paikallisesti nuorten työllistämis- ja yrittäjyystoimintaa. Osana LUT:in tutkimushanketta syksyllä 2023 toteutettiin kysely kuntasektorin toimijoille, johon vastasi 88 kuntajohtajaa erikokoisista kunnista ympäri Suomea. 

Kyselyyn vastanneista kunnista 90 % oli toiminnassa paikallinen 4H-yhdistys ja 61 % kunnista jakoi kesäyrittäjyysseteleitä tukemaan 13–20-vuotiaiden nuorten yrittäjyyttä paikallisesti. Vastaajista 57 % nosti paikalliset työpaikat ja yrittäjyyden tärkeänä pitovoimatekijänä kunnan näkökulmasta, 65 % puolestaan piti niitä myös vetovoimatekijänä. Tämän lisäksi 88 % vastaajista kertoi, että he kannustavat alle 18-vuotaita nuoria yrittäjyyteen. 

Osana LUT-tutkimushanketta selvitettiin nuorten yrittäjyyden vaikutusta kuntien elinvoimaan. 16-vuotiaat 4H-yrittäjät Heino Eskolin (vas.) ja Mikki Tuominen pyörittävät jäätelökioskia Aurassa.

Aineistosta selvisi, että kuntatoimijoiden ymmärrys harrastusyrittäjyydestä ja sen potentiaalista kunnan elinvoiman vahvistamisessa lisääntyy koko ajan ja asenteet nuorten yrittäjyyttä kohtaan kehittyvät monissa kunnissa myönteisesti. Kunnissa nähtiin hyviä mahdollisuuksia siihen, että 4H-yrittäjyys ja sen seurauksena nuorten yrittäjyys kunnissa lisääntyy, nuorten työllisyys paranee, oman kotikunnan palvelut sekä veto- ja pitovoima asuinpaikkana vahvistuvat. 

“Tarvitsemme kaikki keinot madaltaaksemme nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään ja yrittäjyyteen. Jotta työvoimaa ja hyvinvointia riittää, meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Tällä on keskeinen merkitys Suomen tulevaisuudelle ja kuntien elinvoimalle sekä myös monille palveluille, mihin tutkimustuloksetkin viittaavat. 4H-järjestö tekee osaltaan nuorten yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien vahvistamisen saralla korvaamattoman arvokasta työtä ja myös yhteistyötä laajasti kuntakentän kanssa. Silti näen tässä vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia”, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina

4H on oppimisympäristö – “Yrittäjänä minusta on tullut rohkeampi” 

Nuorisojärjestö 4H:n tavoitteena on edistää pitkäjänteisesti erityisesti alle 18-vuotiaiden työ- ja yrittäjyysvalmiuksia sekä tarjota mahdollisuuksia ensimmäisiin onnistuneisiin työkokemuksiin. 4H:ssa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan pitkäjänteisesti osana lasten ja nuorten harrastusta Kolme askelta työelämään -mallin mukaisesti.  

“Yrittäjyyskasvatus 4H-toiminnassa on kokonaisvaltaista. Se tarkoittaa tekemällä oppimisen toteutumista kaikissa toiminnoissa sekä yrittäjyydestä ja yrittäjäksi oppimista aidoissa tilanteissa omien kokemusten kautta. Yhteiskunnassa olisi hyvä nähdä myös harrastustoiminnassa tehtävän yrittäjyyden ainutlaatuinen merkitys elinvoiman näkökulmasta”, toteaa Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski

4H-yrittäjyys on aina lähtöisin nuoren omasta ideasta, motivaatiosta sekä vahvuuksista. 4H tukee nuorta yrityksen perustamisessa ja yrittäjyydessä koko matkan ajan. Esimerkiksi 4H-yrityskoulutus ja siihen liittyvä materiaalipankki on luotu nuoren tarpeiden pohjalta helposti ymmärrettäväksi ja hyödynnettäväksi.  

4H-yrityksen voi perustaa jo 13-vuotiaana ja yritystoimintaa voi jatkaa usean vuoden ajan, ympäri vuoden ja sen voi myös laittaa tauolle. Nuori saa yrittäjyyteensä paitsi oman paikallisen 4H-yhdistyksen sekä oman henkilökohtaisen yritysohjaajansa tuen. Yrittäjänä toimimisesta on nuorelle hyötyä paitsi työnhaussa myös opinnoissa, sillä 4H-yrittäjyydestä on mahdollista saada opintopisteitä. 4H:lla on myös prosessi siihen, miten nuori voi tehdä siirtymän vapaa-ajan 4H-yrittäjyydestä kokopäiväiseksi yrittäjäksi.  

Amelie Dosseh, 16, perusti 4H-yrityksen AmelienApu kesäkuussa 2021 ollessaan vain 13-vuotias. Ameliella on haaveena olla täysipäiväinen yrittäjä aikuisena.

Amelie Dosseh, 16, perusti 4H-yrityksen AmelienApu kesäkuussa 2021 ollessaan vain 13-vuotias. Helsinkiläinen AmelienApu tarjoaa siivouspalveluita, kotiapua ja lastenhoitoapua pääkaupunkiseudulla. 

“Yrittäjänä minusta on tullut paljon rohkeampi ja empaattisempi. Osaan auttaa asiakkaitani ja tehdä kompromisseja. Olen oppinut todella paljon ajankäytöstä, koska arkeeni kuuluu myös perhe, harrastuksia ja lukionkäynti. Rahasta olen oppinut paljon ja olen itsenäistynyt yrityksen kautta melko huimaa vauhtia. Ei tarvitse pyytää äidiltä rahaa omiin ulkomaanmatkoihin, salimaksuihin eikä edes bussilippuun.” 

Ameliella on haaveena olla täysipäiväinen yrittäjä aikuisena 

“Haluan, että AmelienApu-yritykseni jatkaa toimintaa myös, kun olen aikuinen. Silloin minulla olisi työntekijöitä, jolloin en enää siivoaisi itse vaan hoitaisin paperiasioita yrityksessäni.” 

Tervetuloa seuraamaan 4H:n keskustelutilaisuutta ”Nuorten vapaa-ajan yrittäjyys – huvista bisnekseen” SuomiAreenalle, Raatihuoneenpuiston lavalle perjantaina 28.6. klo 11.00–11.45. Paneelin juontaa Ylestä tuttu toimittaja-juontaja Rosa Kettumäki ja lavalla 4H-yrittäjyydestä sekä tutkimustuloksista keskustelevat LUT:in tutkija Anu Raappana, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, 4H-yrittäjä Amelie Dosseh ja Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski. 

Tiedotteessa mainittujen tutkimustulosten lähteet:  

*Raappana, A., & Pihkala, T. (2024). Three explanations for the development of adolescents’ entrepreneurial potential. International Journal of Educational Research, 123, 102272. 

**Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The entrepreneurship competence framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 10, 593884. 

Lisätietoja: