Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi

Kuva: Suomen Partiolaiset / Eeva Helle

Nuorten metsäneuvosto -tapahtumassa kolmekymmentä nuorta eri puolilta Suomea kertoi mielipiteensä Suomen metsästrategiasta ja sen hankkeista. Nuoret painottivat, että kaikki kestävyys – sekä ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen että taloudellinen – on arvokasta, eikä minkään merkitystä niistä saa unohtaa.

Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma kokosi yhteen kolmekymmentä nuorta, jotka pääsivät kertomaan mielipiteensä Suomen metsäpolitiikasta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Tapahtuman päätilaisuus järjestettiin lauantaina 22.5.2021.

Nuoret valmistelivat tapahtumassa kommenttipuheenvuorot viidestä Suomen Kansallista metsästrategiaa toteuttavasta hankkeesta. Hankkeiden aiheina olivat muun muassa ilmastokestävä metsätalous, luontoon perustuvat elinkeinot, metsätalouden resurssitehokkuus, luonnon monimuotoisuus sekä metsiin liittyvä vuorovaikutus ja viestintä. Nuorten puheenvuoroissa esittämät mielipiteet huomioidaan maa- ja metsätalousministeriössä strategiaa ja sen toimeenpanoa kehitettäessä.

Nuoret vaativat kommenttipuheenvuoroissaan päättäjiltä, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos otetaan huomioon kaikissa metsänhoitotoimissa. Konkreettisina keinoina nuoret esittivät muun muassa luonnontilaisten metsien suojelua, talousmetsien luonnonhoidon lisäämistä ja metsänomistajien sitouttamista ilmastonmuutoksen torjuntaan.

“Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien turvaaminen on tärkeää. Haluamme kannustaa ministeriöitä kohti kunnianhimoisempia tavoitteita. Toivomme, että tulevaisuudessa Suomi olisi maailman metsäisimpiä maita. Ei ainoastaan pinta-alan, vaan myös metsäluonnon rikkauden ja monimuotoisuuden kannalta”, nuoret kirjoittavat kommenttipuheenvuorossaan.

Nuoret painottivat puheenvuoroissaan, että kaikki kestävyys on arvokasta, eikä mitään kestävyyden osa-aluetta saa unohtaa. Osallistujat toivoivat, että metsäalan työpaikat ja metsänomistajien toimeentulo vahvistuvat tulevaisuudessa.

“Sosiaalisessa kestävyydessä tulee huomioida metsätalouden tarjoamien työpaikkojen sekä elinkeinojen säilyminen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen metsänhoito edistää kestävää metsänhoitoa monialaisesti”, nuorten kommenttipuheenvuoroissa todetaan.

Tapahtumassa mukana nuoria 14 eri maakunnasta

Suomen nykyisessä Kansallisessa metsästrategiassa nuorten osallistumista metsiä koskevaan päätöksentekoon halutaan vahvistaa.

“Metsät ovat monella tavalla tärkeitä nuorille nyt ja tulevaisuudessa. Ne ovat työn, toimeentulon sekä virkistyksen lähde. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisessä metsät ovat ratkaisu. On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu metsäkeskustelussa vahvasti”, kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

“Nuorille suunnattua metsäviestintää tulee lisätä. Viestinnässä tulee huomioida vähemmistöt ja muut erityisryhmät, ja heille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa. Toivomme viestintästrategian muuttuvan konkreettisiksi teoiksi”, vaativat nuoret kommenttipuheenvuoroissaan.

Nuorten metsäneuvoston osallistujajoukko oli monipuolinen, sillä tavoitteena oli kuulla erilaisia mielipiteitä. Osallistujat olivat iältään 14–28-vuotiaita ja he tulivat yhteensä 14:sta eri maakunnasta. Osallistujia haettiin avoimella haulla. Hakemuksia saatiin yhteensä 88, mikä osoittaa, että metsät kiinnostavat nuoria.

Miltei kolmannes osallistujista oli nykyisiä tai tulevia metsänomistajia ja monen osallistujan nykyinen tai tuleva työ oli metsäalalla. Joukossa oli myös osallistujia, joilla ei ollut aiempaa kokemusta metsäasioista.

”Olen iloinen, että tapahtumaan osallistui niin erilaisia nuoria, ja että ministeri ja ministeriö olivat kiinnostuneita ajatuksistamme. Hain Nuorten metsäneuvostoon, koska metsät ovat minulle tärkeitä ja halusin päästä vaikuttamaan niiden tulevaisuuteen. Tapahtuma sai minut ajattelemaan metsiä myös uusista näkökulmista. Juuri tällaiset tapahtumat ja nuorten osallistaminen niihin on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää”, kertoo tapahtumaan osallistunut 17-vuotias Bea Janhonen Kangasniemeltä.

Nuorten metsäneuvoston järjestivät yhteistyössä Suomen Partiolaiset ja Suomen 4H-liitto osana Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 

Lisätietoa:

Nuorten kommenttipuheenvuorot kokonaisuudessaan sekä tiivistelmä puheenvuoroista

Tiedote Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hankkeen alkamisesta

Tiedote Nuorten metsäneuvoston alkamisesta

Mikko Jalo
Nuorten metsäneuvoston projektiryhmän puheenjohtaja
mikko.jalo@partio.fi
puh. 050 4393 992

Sampo Juhajoki
Kehityspäällikkö, Suomen 4H-liitto
sampo.juhajoki@4h.fi
puh. 050 320 9635

Jaakko Nippala
erityisasiantuntija
jaakko.nippala@mmm.fi
puh. 029 5162 119

Osallistuneiden nuorten haastattelupyynnöt Mikko Jalon kautta. Osallistujia on seuraavista maakunnista: Uusimaa (Helsinki ja Espoo), Pohjois-Karjala, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Satakunta, Pohjois-Savo, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa ja Etelä-Karjala.

Kuva: Suomen Partiolaiset / Eeva Helle